Tishri 23, 5776 Sucot (g) (noche) / Proxima fiesta: Simjat Torá // Parashá: Bereshit