Av 20, 5776 (noche) / Proxima fiesta: Rosh HaShana // Parashá: Ekev