Elul 15, 5775 (dia) / Proxima fiesta: Rosh HaShana // Parashá: Ki Tavo