Av 26, 5776 (noche) / Proxima fiesta: Rosh HaShana // Parashá: Ree