Iyyar 20, 5776 (Sefirat haomer 35) (dia) / Proxima fiesta: Iom Ierushalaim // Parashá: Behar