Av 20, 5776 (dia) / Proxima fiesta: Rosh HaShana // Parashá: Ekev